name

Krav til rensning af regnbetinget udledning i Danmark og EU

Implementeringen af Vandremmedirektivet (VRD) i 2000 af EU parlamentet, var et led i at beskytte og genskabe rent vand i Europa og for at langtidssikre en god kvalitet af vand i vandløb, søer, overgangsvand, kystvande og grundvand. Direktivet har til formål at forbygge yderligere forringelse af vandøkosystemerne, at fremme bæredygtig vandanvendelse, at forbedre vandmiljøet, at sikre reduktion af forurening af grundvandet, samt at bidrage til mindskning af følgerne for oversvømmelser og tørke.


Dette projekt har haft til formål at undersøge hvilke krav der er blevet sat til regnbetinget udledning i Danmark og andre EU lande, med fokus på Holland og Tyskland, samt at undersøge hvordan implementeringen af VRD er foregået i de forskellige EU lande. Derudover er der også blevet set på hvad status for VRD er her næsten 20 år efter dets implementering.

Aktiviteter i projektet

Kontakt
For spørgsmål til projektet eller resultaterne, venligst kontakt Katrine Nielsen fra DTU Miljø på email: katni@env.dtu.dk