name

Filterjord

Etablering af filterjordsanlæg.


Filterjord version 2.0

Formålet med dette projekt var dels at samle op på danske erfaringer med filterjord, dels at karakterisere potentielle sorbenter målrettet fosfat. Erfaringsopsamlingen er baseret på diverse rapporter omkring filterjord, samt en workshop afholdt i regi af Vand i Byer. Ved workshoppen udfyldte deltagerne et spørgeskema om erfaringer med filterjord, og i grupper blev der brainstormet på ideer til forbedring af filterjord. Sorbentforsøgene blev gennemført som kolonneforsøg i laboratoriet.

Erfaringsopsamlingen kan læses på www.klimatilpasning.dk, mens resultat af sorbentforsøg er præsenteret i en rapport, der snarest vil blive lagt på Vand i Byers hjemmeside.